Sociale Maribel

             De Vlaamse welzijn- en gezondheidssector


1. Voorwaarden om te kunnen genieten van een socialemaribelsubsidie:
 • De werkgever moet behoren tot PC 331 (RSZ-kengetal 322 voor de KO en 122 voor de GID) en volgt deze loon- en arbeidsvoorwaarden
 • De werknemers vallen eveneens onder PC 331 en worden bij de RSZ aangegeven onder code 331.00.10 voor de KO en code 331.00.20 voor de GID
 • Daar toekenningen gebeuren op RSZ-nummer, dient de organisatie gedurende de 4 kwartalen van het laatst gekende jaar (bv. voor 2018 is het referentiejaar 2016) bijgedragen te hebben aan de dotatie
 • Betreft het een organisatie uit de kinderopvang, dan dient deze vergund te zijn door Kind en Gezin
2. Financiering
 • Het Fonds Sociale Maribel 331 verdeelt en controleert de maribeldotatie in de Vlaamse welzijns-en gezondheidssector. Het structureel budget 2018 bedraagt 21.800.000€. Hiermee kan bijkomende werkgelegenheid gecreëerd worden voor 511 vte.
 • Bij stijging van de maribeldotatie zal de raad van beheer de verdeling van de bijkomende middelen vastleggen. Toekenningen zijn in principe van onbepaalde duur.
 • In de welzijns- en gezondheidssector hanteert men 2 loonplafonds. Voor 2018 zijn dit:
  • GID: 43.500 €
  • KO: 41.700 €
 • Naast subsidiëring van permanente tewerkstelling, wordt ook een budget uitgetrokken voor projecten:
  • deeltijds leren/deeltijds werken (20 jongeren): volgt het subsidieplafond van de KO. Klik hier voor meer info.
  • opleidingsproject Via Vorming Hogerop (6 vte in de KO en 1 vte in de GID): volgt de respectievelijke subsidieplafonds. Klik hier voor meer info.
  • 'Werknemersstatuut voor Onthaalouders'. Klik hier voor meer info.
 • De sociale maribel is voor de sector slechts één van de aangewende subsidiekanalen.
3. Wat bezorg je ons en wanneer?
Belangrijke data
 • aangifteformulier ‘aanwerving Socialemaribelwerknemer’ (model van het fonds, te downloaden via de website) samen met een kopie van de arbeidsovereenkomst
  Te bezorgen bij aanwerving
 • Formulier “wijzigingen i.v.m. een Socialemaribeltewerkstelling” samen met een kopie van de ontslagbrief of C4.
  Te bezorgen bij beëindigen van de arbeidsovereenkomst
 • De ‘trimestriële prestatiestaat’: blanco model te donwloaden op onze website.
 • Het evaluatierapport:
  Dit wordt begin februari beschikbaar gesteld via de online tool Survey Monkey. U wordt hiervan via mail op de hoogte gebracht. In deze mail verneemt u hoe u de internetapplicatie dient te gebruiken. Deze evaluatie hoort tot de verplichtingen van de werkgever, dus het niet indienen heeft financiële implicaties.
 • aanvraag functiewijziging voor de tewerkstelling Sociale Maribel’:
  Te bezorgen bij een wijziging van functie
 • Aanvraag tot het behoud van Sociale- maribeltewerkstelling ondanks arbeidsvolumedaling’ daling van het arbeidsvolume met vermelding van het aantal geschrapte voltijds equivalenten, via het formulier ‘(model van het fonds, te downloaden van onze website)
 • Schriftelijk per e-mail:
  • elke wijziging van paritair comité
  • elke adreswijziging
  • wijziging van bankrekeningnummer
  • eventuele fouten in het gegevensbeheer of de betalingen verricht door het
  • fonds, zodat we dadelijk de nodige correcties kunnen doorvoeren
  • wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden van het betoelaagde personeelslid, belangrijke periodes van onbezoldigde afwezigheid (arbeidsongeschiktheid, loopbaanonderbreking, onbetaald verlof…) via het formulier ‘wijzigingen i.v.m. een Socialemaribeltewerkstelling’ (model van het fonds, te downloaden van de website)
4. Wettelijke basis

5. Info en contact:
Meer informatie en een antwoord op uw praktische vragen rond bv. documenten vindt u in onze infobrochures onder de downloads. Neem ook eens een kijkje bij de veel gestelde vragen onder de rubriek FAQ.

Als je nog vragen hebt, neem contact op met Sjoerd, Liesbeth of Nora via het algemene e-mailadres Socmar331(at)vspf.org.
sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - fax +32 02 227 69 14