Sociale Maribel

             De Vlaamse welzijn- en gezondheidssector


1. Voorwaarden om te kunnen genieten van een socialemaribelsubsidie:
 • De werkgever moet behoren tot PC 331 (RSZ-kengetal 322 voor de KO en 122 voor de GID) en volgt deze loon- en arbeidsvoorwaarden
 • De werknemers vallen eveneens onder PC 331 en worden bij de RSZ aangegeven onder code 331.00.10 voor de KO en code 331.00.20 voor de GID
 • Daar toekenningen gebeuren op RSZ-nummer, dient de organisatie gedurende de 4 kwartalen van het laatst gekende jaar (bv. voor 2023 is het referentiejaar 2021) bijgedragen te hebben aan de dotatie
 • Betreft het een organisatie uit de kinderopvang, dan dient deze vergund te zijn door Kind en Gezin
2. Financiering
 • Het Fonds Sociale Maribel 331 verdeelt en controleert de maribeldotatie in de Vlaamse welzijns-en gezondheidssector. Het structureel budget 2023 bedraagt 27.461.876€. Hiermee kan bijkomende werkgelegenheid gecreëerd worden voor ongeveer 551 vte.
 • Bij stijging van de maribeldotatie zal de raad van beheer de verdeling van de bijkomende middelen vastleggen. Toekenningen zijn in principe van onbepaalde duur.
 • In de welzijns- en gezondheidssector hanteert men 2 loonplafonds. Voor 2023 zijn dit:
  • GID: 44.835 €
  • KO: 44.777 €
 • Naast subsidiëring van permanente tewerkstelling, wordt ook een budget uitgetrokken voor projecten:
  • deeltijds leren/deeltijds werken: volgt het subsidieplafond van de KO. Klik hier voor meer info.
  • opleidingsproject Via Vorming Hogerop (6 vte in de KO en 1 vte in de GID): volgt de respectievelijke subsidieplafonds. Klik hier voor meer info.
  • 'Werknemersstatuut voor Onthaalouders'. Klik hier voor meer info.
 • De sociale maribel is voor de sector slechts één van de aangewende subsidiekanalen.
3. Wat bezorg je ons en wanneer?
 • Bij aanwerving : aangifteformulier GID / KO ‘aanwerving Socialemaribelwerknemer’ samen met een kopie van de arbeidsovereenkomst.
 • Bij beëindigen/wijziging van de arbeidsovereenkomst: Formulier “wijzigingen KO / GID i.v.m. een Socialemaribeltewerkstelling”
 • Jaarlijks: het evaluatierapport wordt begin februari beschikbaar gesteld via Survey Monkey (een online tool). U wordt hiervan via mail op de hoogte gebracht. Deze evaluatie hoort tot de verplichtingen van de werkgever, het niet-indienen ervan heeft financiële implicaties.
 • Bij functiewijziging: aanvraag functiewijziging KO / GID voor de tewerkstelling Sociale Maribel’
 • Bij structurele daling van arbeidsvolume: aanvraag tot het behoud van Sociale- maribeltewerkstelling
 • Schriftelijk per e-mail:
  • wijziging van paritair comité
  • adreswijziging
  • wijziging van bankrekeningnummer; eventuele fouten in het gegevensbeheer of de betalingen verricht door het fonds, zodat we dadelijk de nodige correcties kunnen doorvoeren.
  • wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden van het betoelaagde personeelslid, belangrijke periodes van onbezoldigde afwezigheid (arbeidsongeschiktheid, loopbaanonderbreking, onbetaald verlof…) via het formulier ‘ wijzigingen i.v.m. een Socialemaribeltewerkstelling’.
 • Belangrijke data

  4. Wettelijke basis 5. Info en contact:
  Meer informatie en een antwoord op uw praktische vragen rond bv. documenten vindt u in onze infobrochures onder de downloads. Neem ook eens een kijkje bij de veel gestelde vragen onder de rubriek FAQ.
   
  Als je nog vragen hebt, neem contact op met Sjoerd, Liesbeth of Nora via het algemene e-mailadres socmar331(at)vspf.org.
sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403