Sociale Maribel

Het doel van de Sociale Maribel is bijkomende arbeidsplaatsen realiseren in de social-profitsector om:
  • Tegemoet te komen aan de noden van de sector
  • De arbeidsdruk te verlichten
  • De kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren
  • De wachtlijsten te verkorten
Wettelijke basis:• Artikel 35, § 5, van de wet van 29/06/81 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (B.S. 02/07/1981).
Koninklijk Besluit van 18/07/2002 , houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector (B.S. 22/08/2002), herhaaldelijk aangepast.

De werkgevers creëren nieuwe arbeidsplaatsen. Onze socialemaribelfondsen subsidiëren deze arbeidsplaatsen met middelen van de RSZ. Het gaat om  een vermindering op de patronale kwartaalbijdragen die niet rechtstreeks aan de werkgever wordt toegekend maar die wordt doorgestort aan de respectievelijke fondsen.
VSPF ondersteunt 4 sociale fondsen
 


   
 


Het gaat om sectoren die in elke Vlaamse gemeente actief zijn. De werkgevers en werknemers in die sectoren vervullen maatschappelijke taken en dragen in belangrijke mate bij tot het welzijn in Vlaanderen.

sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403