Sociale Maribel

Sociaal Fonds Sociale Maribel
voor de Socioculturele Sector van de Vlaamse Gemeenschap

   
De Vlaamse Socioculturele Sector omvat de organisaties die behoren tot het “Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap” (PSC 329.01).

Behoor je tot de Vlaamse socioculturele sector? Dan heb je een organisatie die ofwel:

  • een maatschappelijke zetel heeft in het Vlaamse Gewest
  • een maatschappelijke zetel heeft in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest én ofwel

                      - erkend is of subsidies krijgt van de Vlaamse Gemeenschap of de Vlaamse     
                        Gemeenschapscommissie
                      - door haar activiteiten of organisatie beschouwd wordt als uitsluitend behorend tot de       
                         Vlaamse Gemeenschap

  • opgericht is als een organisatie (vzw, stichting of internationale vereniging) van buitenlands recht die het centrum van haar werkzaamheden in het Vlaamse Gewest heeft.

Hoe kan je beroep doen op het fonds?

        1. Voldoen aan volgende voorwaarden:
                     - Behoren tot het paritair comité 329.01
                      - Minstens 5,5 vte rechtopenende werknemers in dienst hebben

        2. Een verzoek richten aan de beheerders waarin je vraagt om een (of meerdere) medewerker in  
            dienst te nemen ten laste van het fonds.

         3. Heb je de toezegging van het fonds om een medewerker in dienst te nemen die door het fonds 
             ten laste zal worden genomen, dien je je te houden aan bepaalde regels.

Wat bezorg je ons?

Bezorg ons volgende documenten om de administratieve afhandeling zo vlot mogelijk te laten verlopen (Zie ook rubriek downloads):

         1. Aangifteformulier socialemaribelwerknemer: dit standaardformulier gebruik je om volgende 
             wijzigingen door te geven: 
                       ° in- of uit dienst van een socialemaribelwerknemer
                       ° wijziging van het aantal te presteren uren in het kader van de sociale maribel
                       ° schorsing van de arbeidsovereenkomst (tijdskrediet, ouderschapsverlof, 
                          zwangerschapsverlof,...)

          2. Kwartaal- en jaaroverzicht: deze documenten worden door het secretariaat telkens op  
              volgende momenten van het jaar bezorgd:
                                       - 15 december eventuele correcties op jaaroverzicht
                                       - 15 maart eventuele correcties op overzicht 1ste kwartaal
                                       - 15 juni eventuele correcties op overzicht 2de kwartaal
                                       - 15 september eventuele correcties op overzicht 3de kwartaal

Controleer de overzichten en meld wijzigingen. Zijn alle gegevens correct dan hoef je niets te doen.

          3. Loonstaten: Het fonds bezorgt je begin februari per werknemer een loonstaat.
              Vul deze correct en volledig in - onze handleiding helpt je verder - en bezorg deze begin maart
              aan het fonds. Op basis hiervan wordt de eindafrekening  opgemaakt. Deze krijg je in de loop
              van de maanden maart-april. Is het saldo positief? Het fonds stort in de loop van de maand juni 
              het verschuldigde bedrag. Is het saldo negatief? Stort dit bedrag binnen de maand na het
              opstellen van de afrekening terug aan het fonds.

          4. Evaluatierapport:  Het evaluatierapport heeft tot doel het systeem te optimaliseren. Je  
              ontvangt dit rapport samen met het eerste kwartaaloverzicht (15 maart) en dient het terug          
              te bezorgen aan het fonds voor 15 april.


Naast subsidiëring van permanente tewerkstelling, wordt ook een budget bepaald voor projecten:


Juridische basis:

  • De wet van 29 juni 1981
  • Het KB van 18 juli 2002
  • De CAO van 13 december 2002
  • De CAO van 28 november 2006
  • Onze raad van beheer concretiseerde die regelgeving.
  • Samen met een aantal praktische afspraken vind je daarvan een overzicht in ons Werkingsdocument.

 

 VRAGEN OF OPMERKINGEN?

 

sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - fax +32 02 227 69 14