Sociale Maribel 

Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Opvoedings- en Huisvestigingsinstellingen van de Vlaamse Gemeenschap

Een raad van beheer, bestaande uit werkgevers- en werknemersorganisaties controleert, beheert en verdeelt sinds 1 juli 1998 gezamenlijk de socialemaribelmiddelen in de sector. Met deze middelen worden extra tewerkstellingen gecreëerd.


Er zijn twee belangrijke voorwaarden om te kunnen genieten van socialemaribelmiddelen:
  • een v.z.w. zijn;
  • behoren tot het paritair subcomité 319.01: kengetal RSZ-nummer begint met 062- .
Meer informatie over de toekenningsvoorwaarden en de werking van het fonds lees je in onze infobrochure 'wegwijs in de sociale maribel'.

Sinds 2003 ressorteert het Sectoraal Fonds Sociale Maribel 319.01 onder de overkoepelende vzw VSPF.

Naast subsidiëring van permanente tewerkstelling, wordt ook een budget bepaald voor projecten:
  • Deeltijds leren/deeltijds werken
  • Opleidingsproject Via Vorming Hogerop

Wat bezorg je ons?
Bezorg volgende documenten aan je dossierbeheerder om de administratieve afhandeling van jouw dossier zo vlot mogelijk te laten verlopen. Alle documenten vind je onder de rubriek downloads .

  • Het formulier 'Sociale Maribel - PC 319.01' gebruik je voor alle aanwervingen en wijzigingen van de werknemers ten laste van de sociale maribel. Op dit formulier kan je de gegevens van verschillende  werknemers invullen dat je ons samen met de arbeidsovereenkomst(en) bezorgt. Vergeet niet elke wijziging of schorsing van een werknemer ten laste van de maribel tijdig door te geven aan je dossierbeheerder.
  • Per semester geef je de werkelijke loonkost van de werknemers sociale maribel aan het Fonds door via deze Semestriële prestatiestaat.xls. Wij aanvaarden deze opgave van de loonkosten op eer van de werkgever of zijn sociaal secretariaat.
  • Vraag een gemotiveerde functiewijzigingen tijdig aan met hierbij ook het akkoord van de werknemersvertegenwoordiging bijgevoegd.
  • Is je organisatie betrokken bij een herstructurering (overname, splitsing,fusie,...), bezorg ons dit infoblad ingevuld en ondertekend terug. Na ontvangst van deze gegevens agenderen we uw dossier op de eerstvolgende raad van beheer van het fonds. Na deze vergadering delen wij je hun beslissing mee.
Belangrijke data om in het oog te houden.

Informatie over de jaarafrekening:

Juridische basis
De wettelijke basis voor de sociale en fiscale maribel in het paritair subcomité 319.01 is:
Binnen het wettelijk kader geeft de wetgever de beheerders van het fonds de ruimte om eigen procedures en criteria voor de socialemaribelsubsidiëring uit te werken. Deze criteria en procedures werden bij aanvang van de werking van de diverse fondsen in verschillende CAO's genoteerd. Sinds 2006 bestaat er per fonds sociale maribel een werkingsdocument waarin dit alles gestipuleerd staat.   

Info en contact:

Ons team van medewerkers verzorgt het dagelijks dossierbeheer. Dit team voert ook de opdrachten uit van de beheerders van het fonds.

Met al je vragen i.v.m. je dossier of algemene vragen over de sociale maribel helpen wij je graag verder.


VRAGEN OF OPMERKINGEN?


Maribel WERK(t)

Bijkomende informatie voor de werkgevers in onze laatste nieuwsbrief Maribel WERK(t) onder de downloads!

sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - fax +32 02 227 69 14